Una mosca
volava per la llum,
i la llum es va apagar,
i la pobra mosca
es va quedar a la fosca,
i la pobra mosca
ja no va volar.

(amb la A)
"Ana masca
valava par la llam,
a la llam as va apagar,
a la pabra masca
as va kaadar a la fasca,
a la pabra masca
ja na va valar."

(amb la E)
"Ene meske
veleve per le llem,
e le llem es ve epeger,
e le pebre meske
es ve keeder e le feske,
e le pebre meske
je ne ve veler."

(amb la I)
"Ini miski
vilivi pir li llim,
i li llim is vi ipigir,
i li pibri miski
is vi kiidir i li fiski,
i li pibri miski
ji ni vi vilir."

(amb la O)
"Ono mosco
volovo por lo llom,
o lo llom os vo opogor,
o lo pobro mosco
os vo codor o lo fosco,
o lo pobro mosco
jo no vo volor."

(amb la U)
"Unu muscu
vuluvu pur lu llum,
u lu llum us vu upugur,
u lu pubru muscu
us vu cudur u lu fuscu,
u lu pubru muscu
ju nu vu vulur."


Llegir cançons de la mosca
Tornar a Llegir cançons


Contes.Cat | Contacte | Privacitat | Contes Infantils , Contes Classics i Cançons Infantils. Aprèn jugant!